D’acord amb l’aplicació del Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD), en vigor a partir del 25 de maig del 2018, el MORERA. MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE LLEIDA ha modificat la seva política de privacitat, la qual regeix el tractament de les seves dades de caràcter personal en la seva relació amb el museu.
En compliment del RGPD, totes les dades que ens lliureu a través de la pàgina web seran tractades d’acord amb la legalitat vigent i en cap cas seran cedides a tercers, sense l’autorització expressa dels interessats.

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació sobre les dades personals facilitades, presentant un escrit a l’adreça postal del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida (Rambla de Ferran, 13. 25007 Lleida) o enviant un correu electrònic a mmorera@paeria.cat, indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida
Direcció postal: Rambla de Ferran, 13. 25007. Lleida
Correu electrònic: mmorera@paeria.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • Les seves dades personals només s’utilitzaran per les finalitats següents:
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament d’aquest tipus de comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, del web, del blog o de les apps del museu.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos en els quals l’usuari s’inscrigui.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Explotar les dades amb finalitats d’estudi, estadística i de fidelització.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a mmorera@paeria.cat . D’acord amb la LSSICE, el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats del prestador. En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions informatives per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida no porta a terme cap cessió o comunicació de dades, sense el consentiment exprés de l’interessat, ni dins ni fora de la Unió Europea. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant delMORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a mmorera@paeria.cat, indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament. L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, càrrec, institució, adreça, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida realitza accions de promoció a partir de l’explotació de les dades estadístiques que fa cadascuna de les xarxes socials. El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts: – Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats. Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida que li enviarà informació del seu interès. Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat. En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, el MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web o per correu postal, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per a la gestió de les convocatòries de provisió de llocs de treball, per a la gestió dels processos de selecció i per a la tramesa d’informació a les unitats afectades. En cas de produir-se alguna modificació en les dades cal que ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, a l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual, es procedirà a la supressió de les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions del MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida amb els usuaris dels serveis telemàtics d‘aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament.